హద్దు మీరునా 2

By | April 30, 2023
telugu sex stories హద్దు మీరునా 2 రెండు రోజుల తరువాత, గీత: FA 1 కి అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చెయ్యని వారు నిల్చోండి. క్లాస్ లో ముగ్గురు నిల్చున్నారు. భరత్, పార్ధు, కిరణ్ గీత: మీరు ముగ్గురూ రేపు మీ పేరెంట్స్ ని తీసుకొని రండి. అప్పుడే బెల్ కొట్టారు, పీరియడ్ అయిపోయింది. గీత తన పుస్తకం పర్సు పట్టుకుని క్లాస్ బయటకి వెళ్తుంది. భరత్గీత వెనకే వెళ్ళాడు. ముందు గీత పచ్చ కాటన్ చీరలో నడుస్తుంటే వెనక ఆ వొంపులుచుస్తూ అడుగేస్తున్నాడు. గీత కుడి కాలుముందుకు వేస్తే కుడి పిరుదు పైకి లేచి ఎడమది వాలుతూ, ఎడమ కాలు వేసినప్పుడు కుడి వైపు అలా జెడ రెండుసొంపులనూ తాకుతూ ఉంటే, ఆ బెత్తడి కనిపించే తెల్లని నడుము చర్మాన్ని చూస్తూ సోయితప్పివెంటపడుతున్నడు. అలా పైకి చూసాడు, ఆ విపులో కుడి రెక్క బొక్క గీత చెయ్యి ముందుకూ వెనక్కూ పోయినాకొద్ది దాని మీద పుట్టు మచ్చ ఒకసారి జాకిటి లోపలికి ఒకసారి బయటకి కనిపిస్తూ ఉంది. స్టాఫ్ రూమ్ దాకా పోయాడు, ఆరోజు స్టాఫ్ రూం లో మిగతా ఉపాధ్యాయులు ఎవరూ లేరు. టేబుల్ మీద అటుమూడు బుక్కులూ, గీత కూర్చున్న వైపు రెండు బుక్కులూ, మధ్యలో ఒక కాగితాలు మరియు కలాల డబ్బా. ఒక గ్లోబ్బొమ్మ, ఇంగ్లీష్ సార్ మధ్యలో ఆపేసిన ఒక రిజిస్ట్రార్ దాని మధ్యలో కొన్ని కాగితాలు ఉన్నాయి. రెండు మూడుకప్బోర్డ్స్, ఒకదానికి తాళం ఉంది. గీత వెళ్లి టేబుల్ ముందు కూర్చొని, ఫోన్ తీసి ఒకసారి గౌతం తో మాట్లాడాలి అనుకుంది. అలా కూర్చున్న గీతనుచూస్తుంటే పక్కలకు నడుము కొద్దిగా కనిపిస్తూ, సగం కనిపించే చన్ను పొంగులు కూడా ఊరిస్తున్నాయి. అప్పుడేఅటువైపుగా ఎవరో వెళ్లినట్టు అనిపిస్తే మైకం లోంచి తేరుకున్నాడు. భయంతో డోర్ దగ్గరే చప్పుడు చెయ్యకుండానిల్చున్నాడు. భరత్ తన వెనక వచ్చిన

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *