కాలచక్రం 9

By | September 1, 2022
telugu sex stories కాలచక్రం 9 నేను పెద్దమ్మ కి ఫోన్ చేశాను నేను:- పెద్దమ్మ మొన్న అమ్మకు కడుపులో నెప్పి వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ తో నాన్నగారు చెపుతుంటే విన్నాను. అమ్మ కి మల్లి కడుపు వస్తే అమ్మ ప్రాణం కి ప్రమాదం అని తెలిసి కూడా అమ్మ ఎందుకు నన్ను కన్నది. పెద్దమ్మ:- మీ అమ్మ గురుంచి తెలుసు కదా చాల మొండిది. అందరం చెప్పాము కానీ డాక్టర్ గారు చెప్పినప్పుడు నేను మా ఆయన జాగ్రత్తగా ఉండాలి కానీ మేము లేము. ఇప్పుడు నా కడుపులో ఒక ప్రాణం ఉంది దానిని చంపడానికి నేను ఒప్పుకోను అని మొండికేసింది. నేను:- పెద్దమ్మ నన్ను కన్నా తరవాత అమ్మ కానీ నాన్న కానీ నన్ను ప్రేమగా చూసేరా. నన్ను ఎప్పుడు ఎలా కొట్టాల అని నాన్నగారు ఎపుడు ఎదురు చూస్తూ ఉండే వారు. మిగిలిన నలుగురిని ఒక రకం గా చూసి నన్ను ఒక రకం గా చూడడం ఎంత వరకు న్యాయం దాని బదులు పుట్టినతరవాత చంపేసేవుంటే మంచి కదా. ఇప్పుడు వరకు నేను ఏదో తప్పు చేశాను అందుకు నాన్నగారు నా మీద చాల కోపం గా ఉన్నారు అనుకున్నాను కానీ నా చేతిలో లేనిదానికి నన్ను శిక్షించడం ఎంత వరకు న్యాయం. కనీసం అల్లరి చేసినంత కలం నన్ను కొట్టడం కోసమైనా నన్ను పట్టించుకొనేవాళ్లు. ఆ డివైడర్ సంఘటన నుంచి నన్ను నేను మార్చుకుంటే కనీసం ప్రేమగా చూస్తారు అనుకున్నాను. నన్ను నేను మార్చుకున్నాను కానీ వాళ్లలో మార్పు రాలేదు. ఆ రోజు నుంచి నాకు ఎంత కష్టమైన ఇష్టం లేఖ పోయినా వాళ్ళను సంతోషపెట్టడానికి ప్రయతించాను. మా అందరికి పెద్దవు కనీసం నీవు కూడా నా గురుంచి ఆలోచించ లేదు మీ అందరికి నలుగురే పిల్లలు నన్ను ఎవ్వరో కనేసి పడేస్తే పాపం అని పెంచు కున్నారు ఇది నిజం. ఇంకో విష్యం పెద్దమ్మ నేను పుట్టడం వల్ల చాల పోగొట్టుకున్నారు అని

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.