మార్పు 10

By | January 4, 2023
telugu sex stories మార్పు 10 అనుకున్నట్టు కమలమ్మ గారు షావుకారిగారిని లక్ష్మి గారిని హైదరాబాద్ పంపించడానికి ఒప్పించారు. దీపావళి తరవాత వారం రోజులు వెళ్ళడానికి నిర్చయించుకున్నారు .ఆ వారం రోజులు ఉదయం బస్సు కి ఆరటి గెలలు వేయమని చెప్పారు, రాత్రి షాప్ కి కూడా కాపలాకాయమన్నారు. రోజు ఉదయం నాలుగు గంటలకు వెళ్లడం షావుకారు గారు నేను కాయగూరలు, ఆరటిగెలలు సర్దడానికి తొట్టి బండిలో ఎక్కించి బస్సు దగ్గరకు వెళ్లి అన్ని బస్సు పైకి ఎక్కించి షావుకారుగారు బస్సు లో వెళ్లే వారు. ఆ వారం రోజులు నన్ను ఆరటిగెలలు బస్సు ఎక్కించడం వరకు నా పని. కమలమ్మ గారు,షావుకారుగారు ఉదయం నాలుగు గంటలకు పని మొదలు పెట్టకముందే స్నానం చేసి పూజ చేసి దీపం వెలిగించి ఉంచుతారు. షావుకారుగారు మల్లి రాత్రి తొమిదిగంటల వరకు పని చేస్తారు. దీపావళి తరవాత షావుకారు గారు, లక్ష్మి గారు హైదరాబాద్ వెళ్లారు. ఇప్పుడు నేను,కమలమ్మ గారు రోజు ఉదయం తొట్టి బండి తీసుకొని షావుకారిగారి ఆరటి తోటకు వెళ్లి అక్కడ కావుగది లోనుంచి ఆరటి గెలలు తీసుకొని నేను బస్సు స్టాప్ కి కమలమ్మ గారు ఇంటికి వెళ్లే వాళ్ళము. మొదటి రోజు నేను స్నానం చేసి షావుకారిగారి ఇంటికి వెళ్ళాను కమలమ్మ గారు నేను వాళ్ళ తోటకి వెళ్ళాము కావుగది లో ఆరటి గెలలు ఎక్కిస్తున్నాము నేను:- కమలమ్మ గారు మీరు ఇక్కడ ఆరటి పళ్ళు కాకుండా ఇంకా ఏమి పళ్ళు ఉంచుతారు నాకు రెండు పళ్ళు వేలాడుతూ కనిపిస్తున్నాయి. కమలమ్మ గారు:- ఇక్కడ చాల పళ్ళు ఉంచుతాము కానీ కేవలం

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *