మేనక 35

By | August 24, 2022
telugu sex stories మేనక 35 దారకి తెల్లవరుఝామునే మెలకువ వచ్చింది..కూర్చుని జరిగింది గుర్తు చేసుకుంటూ..."ఈ సాబ్ ఆలోచన ఏమిటి...మేనక మేడం మీద అనుమానం వచ్చిందా"అనుకుంటూ తూలుతు బయటకు వచ్చాడు.. కింద బ్యాంక్ గేట్ వద్ద కుర్చీ లో కూర్చునే నిద్ర అవస్థ లో ఉన్నాడు. bd వెలిగించి "అంటే ఇక నుండి నేను మేనక మేడం కలిస్తే..సాబ్ కి చెప్పాలి..ఎందుకు..నా గురించి ఇప్పుడే చెప్పి ఉద్యోగం పోగొట్టోచు కదా."అని ఆలోచించి. "కాదు ...నా మీద సాబ్ కి కోపం లేదు..మేనక మేడం అంటే కోపం అనుకుంటా..లేదా..ఇంకేదైనా ఉందా..సరే..నా మీద కోపం లేకుండా చూసుకుంటూ...మేనక మెంసభ్ ను సుఖ పెడతాను"అనుకున్నాడు..చివరికి *** మేనక ఉదయం టిఫిన్ తయారు చేసి...ఇద్దరికీ పెట్టీ తాను తిని బయలుదేరింది. "రాత్రి ఏమి జరిగింది"అడిగారు గేట్ వద్ద కు వచ్చాక మేనక "ఏమి గుర్తు ఉంది"అడిగింది "నిన్ను ముద్దు పెడుతూ ఉంటే సహకరించావు..తర్వాత మత్తు వచ్చేసింది"అన్నారు "ఏసీ పైగా ముందు రోజు నిద్ర పోలేదు..సో"అంది. "అయ్యుంటుంది...మత్తు లేకపోతే"అని నవ్వారు. "టూ మచ్..మీరు రోజు రామ రక్షా స్తోత్రము చదువుకోండి..కామం తగ్గుతుంది అని చదివాను"అంది. "నేను ఇంకా వృద్ధుడిని కాలేదు"అన్నారు "ప్రతి మగవాడు .ఇలాగే అనుకుంటారు...సహజం

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.