నా జీవితం 47

By | October 23, 2022
telugu sex stories నా జీవితం 47 నేను:- నీరజా వారం పస్తు పెట్టావు ఈ రోజు మొడ్డ కి కరువు పోయే దాకా కుమ్ముకోని. నీరజా:- సుధీర్ కొన్ని రోజులు ఓపికపట్టు నీవు చెప్పింది నిజం ఎదురు ఇంటి నుంచి ఎవ్వరో మనలను గమనిస్తున్నారు. నేను మా నాన్నగారిని అమ్మను పిలుస్తాను. మా నాన్నగారు వాడి సంగతి చూసుకుంటారు. నేను దివ్య అక్క కు ఫోన్ చేసి నీరజా గారు చాల కోపం గా ఉన్నారు నన్ను తిట్టారు నీతో ఆలా మాటాల్డుతునానని. దివ్య అక్క:- నేను ఫోన్ చేశాను నీరజా అక్క చాల కోపం గా మాట్లాడి పెట్టసింది. నేను:- నీవు వచ్చినప్పుడు మనం నీరజా గారిని క్షమించమని అడగాలి. ఈ సారి నాకు నీ పాలు ఇవ్వకపోతే ఊరుకొనేది లేదు దివ్య అక్క:- ఆలాంటి ఆశలు పెట్టుకోకు. నేను:- ఎందుకు బావ గాని తాగుతున్నాడా నాకు ఇవ్వడానికి పాలు ఉండవా. దివ్య అక్క:- బావ ఎందుకు తాగుతాడు. నేను:- ఏమి మనిషే రా బాబు మీ ఆయన జామపండు లాంటి పిల్లను పక్కన పెట్టుకొని జపము చేస్తున్నాడు. దివ్య అక్క:- మా ఆయన జపము చేస్తున్నాడు అని నేను నీకు చెప్పానా నేను:- జపము కాకుండా ఏమి చేస్తున్నాడో చెప్పచు కదా. నా కథ మొత్తం విని ఇప్పుడు నీ కథ చెప్పమంటే ఆటలు ఆడుతున్నారు దివ్య అక్క:- నీవు వెధవ కాబట్టి నీ కథ చెప్పావు నేను కాదు కాబట్టి నేను చెప్పను నేను:- సరే నీకు మీ ఆయనకు మధ్యన విష్యం

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *