నా పేరు సన్నీ 359

By | August 19, 2022
telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 359 మిగిలిన వాళ్ళు కూడా నా వెనుక వైపు డాన్స్ చేస్తూ ఉండడంతో నేను సోనియా నడుము మీద ఏం చేస్తున్నానో ఎవరికీ కనబడదు. కవిత నా వైపు చూస్తూ అలా చేయొద్దు అని నాకు సైగ చేస్తూనే ఉంది. కానీ నేను మాత్రం వినిపించుకోలేదు. అప్పుడు సోనియా నా చెవి దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడుతూ, అఅఅలా,, చెచెయ్యొద్దు,, ససససన్నీ,, ఎఎఎఎవరైనా,, చూచూచూస్తారు. ఆఆఆఆహ్,, అఅఅర్థం,, చేచేచేచేసుకో,, అఅఅఅలా,, చెయ్యద్దుద్దు,, ప్లీప్లీప్లీప్లీజ్,,,, అని అంది. తన శ్వాస ఎగసిపడుతోంది. తన నోటిలో నుంచి వస్తున్న వేడి నిట్టూర్పులు నా చెవిని తాకుతున్నాయి. తన గుండె చప్పుడు వేగం పెరిగి ఆ విషయం మా ఇద్దరి మధ్య ఇరుక్కున్న నా చేతికి తెలుస్తోంది. మా ఇద్దరి మధ్య ఇరుక్కున్న నా చెయ్యి సోనియా సళ్ళకు తగులుతోంది. మ్యూజిక్ చాలా గట్టిగా వినబడుతూ ఉండడంతో సోనియా నా చెవి దగ్గర మాట్లాడుతున్న మాటలు ఎవరికీ వినబడటం లేదు. అందువల్ల ఎవరికీ ఎటువంటి అనుమానం కలగడం లేదు. సోనియా చెంప నా చెంపని తాకుతోంది. ఆమె పెదవులు నా చెవిని తాకుతున్నాయి. అఅలా,, చెచెయ్యొద్దు,, సససన్నీ,, ప్లీప్లీప్లీజ్,, ఎఎఎఎవరైనా,, చూచూచూస్తారు. ఆహాహహహహహహహ,,, నీ నీ నీకెందుకు,, అఅఅఅర్థం,, కాకాకాకావడం,, లేలేలేలేదు. హ్ హ్ంమ్ మ్ మ్,,, చెచెచెయ్యొద్దు,,ప్లీప్లీప్లీప్లీజ్ జ్,, . .... ఎవరైనా చూస్తే చూడనివ్వు. నాకేం భయం లేదు. నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను. నిన్ను నా సొంతం చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను. నిన్ను సొంతం చేసుకోవడానికి నేను ఎవరికీ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అని అన్నాను. .... నేను కూడా నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను. కానీ నాకు భయంగా

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *